ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”25-26 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


 เตรียมพร้อมถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่

สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้...

24 ส.ค. 53


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
จัดโดย  สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย

----------------------------------------

1.หลักการและเหตุผล
          กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน  ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป
          เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เริ่มยกฐานะจากสภาตำบล (นิติบุคคล) เป็นต้นมา  ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการพัสดุอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับระเบียบเดิม  แต่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล  ตั้งแต่วันที่  27  ตุลาคม  2553  เป็นต้นไป
          สมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทยพิจารณาเห็นว่า  การบริหารงานพัสดุโดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แม้ว่าจะเป็นระเบียบที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลานานแล้ว  แต่เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความคุ้นเคยกับระเบียบดังกล่าว  อาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้  จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขึ้นจำนวน  4 รุ่น รวม  4  ภูมิภาค  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในระเบียบดังกล่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตอบรับเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2.วัตถุประสงค์
           2.1)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง และการพัสดุ
           2.2)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,สวัสดิการค่าเช่าบ้าน,สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิ
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
           คณะผู้บริหารสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
4.ลักษณะเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรม
           4.1)การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553  พร้อมตอบคำถาม  จำนวน  6  ชั่วโมง
           4.2)การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  สวัสดิการค่าเช่าบ้าน  สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษา  จำนวน  3  ชั่วโมง 
           4.3)พิธีเปิด-ปิดโครงการ  จำนวน  1  ชั่วโมง
5.วันเวลาและสถานที่
          รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  11 – 12  ตุลาคม  2553  ณ  โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  คอนเวนชั่น รีสอร์ท  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  18 – 19 ตุลาคม  2553  ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเชียงใหม่
          รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553 
ณ  โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (เปลี่ยนจากโรงแรมซากุระ) 
          รุ่นที่  4  ระหว่างวันที่  1 – 2 พฤศจิกายน  2553  ณ  โรงแรมในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
6.กลุ่มเป้าหมาย 
           ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือการบริหารงานพัสดุ  ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าพนักงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าส่วนการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการคลัง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  รุ่นละ  300  คน
7.งบประมาณในการดำเนินการ
           -จัดเก็บจากผู้เข้าอบรมเป็นค่าลงทะเบียนคนละ 1,200  บาท  สำหรับจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าผู้ช่วยวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการ  ค่าบริหารโครงการ ค่าห้องประชุม  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (2) (อัตราวันละ 600 บาท)  สำหรับค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าเช่าที่พัก  สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 
ข้อมูลจาก ท่านปลัดอบต. พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
เลขาธิการสมาพันธ์ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ 089-7581317

รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  25-26  ตุลาคม  2553  ณ  โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 ในส่วนจังหวัดสงขลา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลามีหนังสือ
แจ้งที่สข 0037.1/242 ลว. 26 สิงหาคม 2553
เอกสารจำนวน 8 แผ่น ครับ  
ก็ขอเชิญเพื่อนพนักงานท้องถิ่นทุกท่านที่สนใจ ครับ โดยเฉพาะท่านปลัดอบต,หัวหน้าส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกตำแหน่ง จำนวนจำกัด ครับ ประมาณ 300 ท่าน ลงทะเบียล่วงหน้า ครับ
เพราะเราต้องปฎิบัติงานตามระเบียบใหม่
เริ่มใช้ปลายตุลาคม 2553 นี้ ครับ

นายอักษร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ 
ประธานชมรมปลัดอบต.จังหวัดสงขลา

2.ท่านที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่กำหนดดังนี้
   2.2)รุ่นที่ 3 (ขอนแก่น) ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2553
   2.3)รุ่นที่ 4 (หาดใหญ่) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553
-มีสิทธิ์ได้รับซีดีคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แผ่น (ราคาจำหน่ายทั่วไปแผ่นละ 150 บาท) มีให้เลือกจำนวน 8 แผ่น ประกอบด้วย ซีดีคู่มือการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น,ซีดีคู่มือการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ,ซีดีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ซีดีคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ,ซีดีคู่มือสิทธิประโยชน์ สวัสดิการฯ,ซีดีรวมกฎหมายชุดที่ 1,ซีดีรวมกฎหมายชุดที่ 2,ซีดีรวมกฎหมายชุดที่ 3 (เลือกได้ 1 แผ่น มาจากอปท.เดียวกันหลายคน มีสิทธิ์เลือกต่างกันได้)
   -ท่านที่โอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินมาที่อีเมล์ thailocalgov@gmail.com และให้นำสำเนาการโอนเงินหรือธนาณัติออนไลน์ ไปแสดงกับฝ่ายการเงินฯ ในวันรายงานเข้าอบรมด้วย
3.ท่านที่เข้าอบรมทุกคน จะได้รับหนังสือคู่มือปฏิบัติงาน “สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” จำนวน 1 เล่ม ราคาจำหน่ายทั่วไปเล่มละ 350 บาท และหนังสือคู่มือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอปท. จำนวน 1 เล่ม ราคาจำหน่ายทั่วไป เล่มละ 400 บาท
4.กรุณาส่งแบบยืนยันเข้าอบรมนี้ มาที่อีเมล์ thailocalgov@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 053-031555  

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้

1.หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (อบต.) ดาวน์โหลดที่นี่
-หนังสือเชิญเข้าอบรม (เทศบาล) ดาวน์โหลดที่นี่
-หนังสือเชิญเข้าอบรม (อบจ.) ดาวน์โหลดที่นี่
2.เอกสารโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่
3.กำหนดการรุ่นที่ 1 ใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
4.กำหนดการรุ่นที่ 2 ใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
5.กำหนดการรุ่นที่ 3 ใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
6.กำหนดการรุ่นที่ 4 ใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
7.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่
8.หนังสือแจ้งเลื่อน และแจ้งยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
9.หนังสือแจ้งเลื่อน และแจ้งยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 2  ดาวน์โหลดที่นี่
10.หนังสือแจ้งเลื่อน และแจ้งยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 3  ดาวน์โหลดที่นี่
11.หนังสือแจ้งเลื่อน และแจ้งยืนยันเข้าอบรม รุ่นที่ 4  ดาวน์โหลดที่นี่
12.หนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ 3    รายละเอียดคลิกที่นี่
     -บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ 3 ณ วันที่ 12 ต.ค. 53    รายละเอียดคลิกที่นี่
     -แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินเข้าอบรม รุ่นที่ 3        รายละเอียดคลิกที่นี่
13.หนังสือแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ 4   รายละเอียดคลิกที่นี่
     -บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ 4 ณ วันที่ 12 ต.ค. 53   รายละเอียดคลิกที่นี่
     -แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินเข้าอบรม รุ่นที่ 4    รายละเอียดคลิกที่นี่
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 26/10/2553

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:31)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:61)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:63)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 27 รายการ (ดู:62)(วันที่:02/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:61)(วันที่:02/09/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
47